Bibliografie concurs

 Bibliografia:

1. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

2. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învățământ.

3. OUG nr. 20/2016 – pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

4. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

5. Legea cadru Nr.153/2017 cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

6. Legea 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată.

7. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificări și completări.

8. Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar.

 9. Legea 272/2004, Actualizata 2016, privind protectia si promovarea drepturilor copilului

10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

11.  Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

12. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificări și completări.

13. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.

14. OMFP 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale și anuale ale instituţiilor publice, cu modificări si completări.

15. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

16. OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

17. OMFP 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului.

18. Legea bugetului de stat nr.356/2013

19. O.U.G. 103/2013  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

20. O.U.G. nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului.

21. Ordin 2232/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.