Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de informatician

   

       Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de informatician, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale:

 • a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de informatician:

 • • Studii: superioare în domeniul informatic.
 • • Cunoștințe avansate de operare pe calculator în Microsoft Office
 • • Crearea și administrarea baze de date
 • • Operare și administrare pagina Web.
 • • Configurare, instalare, mentenanță și administrare tehnică de calcul
 • • Configurarea și administrarea rețelelor de calculatoare

Vechime nu se solicita în specialitatea studiilor și în muncă.

 

∗ Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

 • a) selecţia dosarelor de înscriere;
 • b) proba scrisă
 • c) proba practică
 • d) interviul

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentul atașat.

 

Anunț concurs informaticiandescarcă/vizualizează documentul