Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer

       

       Centrul Școlar Pentru Educație lncluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

Condiții generale:

  • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
  • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) au capacitate deplină de exercițiu;
  • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de șofer:

  • – studii: medii/ școală profesională
  • – vechime minimă ca și conducător auto 3 ani
  • – permis conducere categoria  B

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentele atașate.

 

Anunț concurs șofer descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concurs șofer descarcă documentul word