Concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: infirmieră, îngrijitoare

     Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011:

• 1 infirmieră

• 1 îngrijitoare – cu atribuții de curățenie

Pentru a ocupa un post vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru funcția de infirmieră:
– studii: medii/școala profesională, cursuri care să ateste calificarea în domeniu.
– vechime minim 6 luni în domeniu.
Condiții specifice pentru funcția îngrijitoare- cu atribuții de curățenie
– studii: medii/generale
– vechime nu se solicită

 

Alte informații necesare le găsiți în documentele atașate.

 

Erată concurs infirmieră corectare grafic de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de infirmieră, organizat de către Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov descarcă/vizualizează documentul 

Anunț concurs îngrijitoare/infirmieră – descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concursdescarcă documentul word