Condiții generale și specifice de participare la concurs

I. Cerințele postului:
a) Angajează unitatea, alături de director, în orice acţiune patrimonială;
b) Reprezintă unitatea, alături de director în relaţii cu agenţii economici, furnizori, instituţii,etc.
c) Întocmeşte planuri de venituri şi cheltuieli bugetare;
d) Efectuează, organizează şi conduce operaţiunile contabile pentru şcoală;
e) Organizează inventarierea valorilor materiale și băneşti, instruieşte şi controlează personalul unităţii şcolare în vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere;
II. Dosarele candidaţilor se depun la secretariat până la data de 26.03.2018 ora 14,00 şi trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ;
b) Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere / certificat de căsătorie (dacă este cazul);
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor (minim 5 ani);
f) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa conţine în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
h) Curriculum vitae (format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină) însoțit de documente justificative;
i) Scrisoare de intenție;
j) Recomandare de la locul de muncă anterior;
k) Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
l) Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu numărul de înregistrare în vederea înscrierii la concurs.
În cazul documentului prevăzut la alin. II lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. II lit. b), c) şi k) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
III. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spațiului Economic European şi domiciliul in România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
IV. Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii superioare în domeniul financiar – economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
c) cunoştinţe de operare PC: Windows, Microsoft Office (Word și Excel), Internet Explorer, programe de contabilitate;
d) persoană dinamică, organizată, rezistentă la stres și efort prelungit, disponibilă de a lucra după program, capabilă să lucreze în echipă cu conducerea liceului, personalul didactic și didactic auxiliar;
e) capacitate de organizare și comunicare;
f) cunoștințe privind întocmirea, administrarea și arhivarea documentelor specifice.
Constituie avantaj îndeplinirea următoarelor condiții suplimentare:
  • experiența într-un post similar de administrator financiar (contabil sau contabil șef) de unitate școlară;
  • cursuri de perfecționare în domeniu financiar-economic și PC;
  • carnet de conducere categoria B.