Inspecții speciale – Titularizare 2024 – Kinetoterapie

12 Jun 2024

 

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

PROGRAMAREA PENTRU INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

Disciplina de examen: KINETOTERAPIE

 
Inspecții titularizare kinetoterapiedescarcă/vizualizează documentul


 

1 IUNIE 2024

30 May 2024

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

LA MULȚI ANI, COPIILOR!


 

1 Iunie este o zi specială, o zi în care întreaga lume sărbătorește bucuria și inocența voastră. În această zi, fiecare zâmbet al vostru strălucește mai tare, fiecare râs este mai melodios și fiecare vis este mai aproape de realitate.

Fiecare dintre voi poartă în inimă o poveste unică, plină de magie și aventură. Îmbrățișați-vă curiozitatea, lăsați-vă imaginația să zboare și nu uitați niciodată că puteți fi orice vă doriți să fiți.

Vă dorim să vă bucurați de fiecare moment, să râdeți cu toată inima și să vă umpleți sufletul de amintiri frumoase. Fie ca ziua voastră să fie plină de surprize dulci, jocuri neuitate și îmbrățișări calde.

 


Inspecții speciale la clasă – Titularizare 2024

24 May 2024

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

PROGRAMAREA PENTRU INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ

pentru următoarele discipline de examen

DISCIPLINA DE EXAMEN: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

DISCIPLINA DE EXAMEN: TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ

SESIUNEA 2024

 

Inspectii titularizare CSEI Brasov – descarcă/vizualizează documentul

 

Raportul procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

18 Apr 2024

 

Cumpărare directă – Conform Normei Interne a CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRAŞOV privind procedura proprie pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică / acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Obiectul contractului: ” SERVICII CATERING PENTRU ȘCOLI”
Cod CPV 55524000-9 ,,Servicii de catering pentru școli’’
Nr. anunț de publicitate: ADV1417469 din 04.04.2024, publicat în SEAP.
Valoare estimată: 372.926,40 lei (fara TVA)
Conținutul raportului (cuprins): atribuirea contractului de achiziție publică – „Servicii de catering pentru școli”
Sursa de finanțare : Bugetul local

 


Raportul procedurii finalvizualizează / descarcă documentul pdf.


 

Clarificare atribuire „Servicii de catering”

15 Apr 2024


Clarificare SC Meganova SRL – vizualizează/descarcă documentul pdf.


Clarificare SC Food Service Solution SRL – vizualizează/descarcă documentul pdf.


Documentație atribuire „Servicii catering” – modificări

04 Apr 2024

 

SERVICII CATERING – documentația de atribuire

 

PROCEDURA PROPRIE

conform Normelor interne pentru serviciile din Anexa 2 la Legea 98/2016

COD CPV: 55524000-9 ,,Servicii de catering pentru școli’’

 

Documentația conține următoarele secțiuni:

Secțiunea I — Instructiuni pentru ofertanți

Secțiunea II — Caiet de sarcini – Specificații tehnice

Secțiunea III — Formulare

Secțiunea IV — Model de contract de servicii

 


 

Documentație catering 2024 modificatăvizualizează/descarcă documentul word

Documentație catering 2024 – dată modificatăvizualizează/descarcă documentul pdf.

 


 

SEAP vizualizează pagina

 


 

Decizie amânare termene

03 Apr 2024

Anunț atribuire SERVICII CATERING

20 Mar 2024

 

„SERVICII CATERING” – DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

 

PROCEDURA PROPRIE

conform Normelor interne pentru serviciile din Anexa 2 la Legea 98/2016

COD CPV: 55524000-9 ,,Servicii de catering pentru școli’’

 

Documentația conține următoarele secțiuni:

Secțiunea I — Instructiuni pentru ofertanți

Secțiunea II — Caiet de sarcini – Specificații tehnice

Secțiunea III — Formulare

Secțiunea IV — Model de contract de servicii

 


 

Documentație catering 2024 – vizualizează/descarcă documentul în format word

Documentație catering 2024 – vizualizează documentul pdf

 


 

SEAP – vizualizează pagina

 


Sărbători de iarnă liniștite! Un an nou fericit!

22 Dec 2023

 

Rezultatul final al concursului – post vacant de Îngrijitoare

15 Dec 2023

 

Rezultatul final al concursului – post vacant de Infirmieră

15 Dec 2023

 

Rzultatele Probei interviului la concursurile pentru ocuparea posturilor de Îngrijitoare și de Infirmieră

13 Dec 2023
 

Rezultatul Probei practice la concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitoare

11 Dec 2023

Rezultatul Probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Infirmieră

11 Dec 2023

Rezultatele selecției de dosare pentru ocuparea posturilor: Îngrijitoare, Infirmieră

06 Dec 2023
 

Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante: îngrijitoare, infirmieră

15 Nov 2023

           


Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr.125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, conform H.G. 1336 /28.10.2022:

 • – 2 posturi de îngrijitoare – cu atribuții de curățenie, durată nedeterminată, nivel de execuție, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore /săptămână
 • – 2 posturi vacante de infirmieră, durată nedeterminată, nivel de execuție, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore /săptămână

 

Condiții specifice pentru funcția de ingrijitoare: studii medii/ generale; vechime – nu se solicită.

Condiții specifice pentru funcția de infirmieră: studii: medii/școala profesională; cursuri acreditate care să ateste calificarea în domeniu; vechime – nu se solicită.


 

Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr. 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2. b) proba practică (îngrijitoare)/ proba scrisă (infirmieră);
 3. c) interviul

*Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Punctajul maximum este de 100 de puncte pentru fiecare dintre probele concursului. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și la proba interviului.

Candidații nu pot contesta decât punctajul propriu aferent fiecărei probe.

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul mimin necesar de 50 puncte.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul instituției. 

 


Detalii cu privire la conținutul dosarului, tematica de concurs, alte informații utile și anexele sunt cuprinse în documentele atașate:

Anunț concurs post îngrijitoare, perioada nedeterminată, noiembrie 2023descarcă documentul

Anunț concurs infirmieră, perioadă nedeterminată, noiembrie 2023descarcă documentul


 

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor – octombrie 2023

12 Oct 2023

 

Ziua Educației – 5 octombrie

04 Oct 2023

„Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”- Nelson Mandela

„Ziua Internațională a Educației” a fost proclamată oficial de către Organizația Națiunilor Unite pentru a sublinia importanța educației în dezvoltarea personală, socială și economică a indivizilor și a societăților. Ziua Internațională a Educației este o oportunitate de a evidenția nevoia de acces la educație de calitate pentru toți, indiferent de vârstă, sex, origine etnică sau statut socio-economic. Data de 5 octombrie ne oferă ocazia de a recunoaște eforturile educaționale și contribuția educației la pace, înțelegere și progres în întreaga lume.Dragi educatori,

Dorim să ne exprimăm recunoștința și admirația pentru munca susținută. Sunteți modele, ghizi și surse de inspirație pentru generații de tineri și adulți, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile, cunoștințele și caracterul. În fiecare zi, vă confruntați cu provocări unice, vă implicați cu pasiune în procesul de învățare și influențați profund viețile elevilor.

Continuați să vă dedicați cu inimă și suflet „misiunii” dumneavoastră. Sunteți farurile care îi ghidează pe tineri în călătoria lor spre succes și împlinire.

Recunoștință și respect.


 

Lista candidaților înscriși la concursul didactic

04 Oct 2023

Concurs pentru ocuparea catedrelor didactice!

25 Sep 2023

 

ANUNŢ

             

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice care s-au vacantat pe parcursul anului școlar, pe perioadă determinată, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Anexă la Ordinul ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013, astfel:

 1. Profesor educator – nivel special primar – 1 post

 2. Educatoare/educator – nivel special preșcolar – 3 posturi

 


Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

 • a) inspecția specială la clasă / interviu
 • b) probă scrisă din didactica specialității în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației naţionale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, cuprinzând următoarele documente:

 • 1) Cerere tip
 • 2) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
 • 3) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
 • 4) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 • 5) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
 • 6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 • 7) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
 • 8) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 • 9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 • 10) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

Alte informații importante le găsiți în documentul atașat:

 

Anunț concurs didactic 2023 vizualizează/descarcă documentul pdf.

 

Pagina inexistenta.