Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de informatician

   

       Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de informatician, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale:

 • a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de informatician:

 • • Studii: superioare în domeniul informatic.
 • • Cunoștințe avansate de operare pe calculator în Microsoft Office
 • • Crearea și administrarea baze de date
 • • Operare și administrare pagina Web.
 • • Configurare, instalare, mentenanță și administrare tehnică de calcul
 • • Configurarea și administrarea rețelelor de calculatoare

Vechime nu se solicita în specialitatea studiilor și în muncă.

 

∗ Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr 125 și va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează:

 • a) selecţia dosarelor de înscriere;
 • b) proba scrisă
 • c) proba practică
 • d) interviul

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentul atașat.

 

Anunț concurs informaticiandescarcă/vizualizează documentul

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer

       

       Centrul Școlar Pentru Educație lncluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șofer, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

Condiții generale:

 • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exercițiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice pentru funcția de șofer:

 • – studii: medii/ școală profesională
 • – vechime minimă ca și conducător auto 3 ani
 • – permis conducere categoria  B

 

Alte informații necesare sunt cuprinse în documentele atașate.

 

Anunț concurs șofer descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concurs șofer descarcă documentul word

Concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: infirmieră, îngrijitoare

     Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, strada 13 Decembrie, nr. 125, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011:

• 1 infirmieră

• 1 îngrijitoare – cu atribuții de curățenie

Pentru a ocupa un post vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice pentru funcția de infirmieră:
– studii: medii/școala profesională, cursuri care să ateste calificarea în domeniu.
– vechime minim 6 luni în domeniu.
Condiții specifice pentru funcția îngrijitoare- cu atribuții de curățenie
– studii: medii/generale
– vechime nu se solicită

 

Alte informații necesare le găsiți în documentele atașate.

 

Erată concurs infirmieră corectare grafic de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de infirmieră, organizat de către Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov descarcă/vizualizează documentul 

Anunț concurs îngrijitoare/infirmieră – descarcă/vizualizează documentul pdf

Cerere înscriere concursdescarcă documentul word

Sfârșit de an școlar! 10 iunie 2022

Știți că este sfârșitul unui an școlar când lista cu „lucruri de făcut” seamănă cu un roman stufos, și ați învățat o definiție cu totul nouă a cuvântului „obosit”… Dar inimile sunt pline de mulțumire în timp ce vă pregătiți să spuneți „la revedere” unui alt grup de copii care v-au făcut profesori mai buni și persoane mai bune.

Felicitări absolvenți, de la cei mai mici, din clasele Pregătitoare, și până la cei mai mari din clasele a X-a! A fost un an plin de activități și proiecte, cu rezultate satisfăcătoare.

Sperăm ca vara aceasta să vă dea vouă, copiilor, forțe noi și să vă încarce cu o cantitate uriașă de energie pozitivă, astfel încât să ne întâlnim după vacanță bucuroși și dornici să parcurgem o altă etapă de învățare.

Vacanță plăcută tuturor!

SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI

SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI CU CEL PUȚIN O DOZĂ DE VACCIN ANTICOVID LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2021

 


NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR VACCINATE (PERSONAL DIDACTIC, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC): 88 persoane  din 137


PROCENTUL PERSOANELOR VACCINATE DIN CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV:  64,23%


 

See the source image